Persbericht
19-04-05 Conferentieprogramma 2e IABR bekend


De Architectuurbiënnale wil een onderzoekend en producerend platform zijn. Een ontmoetingsplek waar overheden, marktpartijen, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwers, wetenschappers en publiek met elkaar kennis en ervaring kunnen uitwisselen en tot nieuwe toekomstvisies komen. Het conferentieprogramma biedt ruimte voor discussie en gedachtevorming rond het thema ‘water’.

Mare Nostrum conferentie: vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
voertaal Engels
Deze tweedaagse conferentie heeft als doel te onderzoeken hoe toeristische exploitatie van kustgebieden en de daarmee gepaard gaande economische groei kan samengaan met het behoud van lokale culturele en landschappelijke waarden. Tijdens de eerste dag van de conferentie presenteren de gastcuratoren van de tentoonstelling Mare Nostrum de resultaten van hun onderzoek aan elkaar. Op de tweede dag reageert, onder leiding van moderator Bart Lootsma, een deskundigencomité van projectontwikkelaars, beleidsmakers, futuristen en touroperators op deze resultaten en de ontwerpen die de buitenlandse curatoren hebben geproduceerd voor de tentoonstelling.

Three Bays conferentie: vrijdag 27 mei (datum onder voorbehoud) voertaal Engels
De gastcuratoren van de tentoonstelling Three Bays: professor Marino Folin (Rector van de Faculteit Architectuur van de Universiteit van Venetië), professor Jinnai Hidenobu (Construction Engineering, Division of Engineering, Universiteit van Hosei) en Maarten Kloos (directeur ARCAM), vergelijken vier eeuwen leven en bouwen aan de baai of lagune van Venetië, Tokio en Amsterdam.

Ruimte voor Water: woensdag 1 juni
De Waterkring (Vereniging voor Bestuurskundigen) organiseert een bijeenkomst met het thema ‘Ruimte voor Water’. In de tentoonstelling De Hollandse Waterstad zijn maquettes te zien van steden die anticiperen op de Zondvloed, maar achter deze beelden zit een harde bestuurlijke werkelijkheid. Op deze discussiemiddag wordt getracht de bestuurlijke opgave met betrekking tot water scherp te krijgen. Er worden voordrachten gehouden door onder andere dr. Sander Meijerink (voorzitter De Waterkring), prof. dr. ing. Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam) en mr. ing. Paul Berends (ministerie VenW en LNV), gevolgd door een discussie onder leiding van dr. ir. Govert D. Geldof (Tauw).

TUSSEN DOEM EN DROOM.
Ontwerpen met water in het Hollandse stadslandschap
De Technische Universiteit Delft organiseert een tweetal ‘Lagerhuis’ debatten.

Doorbraken/Denkbeelden debat: dinsdag 31 mei
Laag Nederland is als het ware een intermediair tussen het vaste land van Europa en de Noordzee. Het krachtenspel tussen land en water is afleesbaar aan de elastische beweging die de kustlijn van Nederland in het verleden gemaakt heeft. Nu is dit een harde ‘grens’ geworden en moet de dijk de veiligheid waarborgen. Of zijn er alternatieven? Kan een overstroming ontworpen worden? Over eilanden voor de kust, stuifdijken en slufters, calamiteitenpolders en groene rivieren.

Natte voeten/Droge dromen debat: vrijdag 3 juni
Hollandse steden zijn hydrologische bouwwerken die zó ontworpen zijn dat het regen- en grondwater wordt gereguleerd en dat droge voeten gegarandeerd zijn. De combinatie tussen verstedelijking, verstening, bodemdaling en het toenemen van extreme neerslag brengt deze hydrologische bouwwerken uit balans. Kan er méér blauw op straat komen? Kan de openbare ruimte uit water bestaan? Over drijvend wonen, makelaarswater, wild wonen aan rustig water en bouwrijp maken.

Munt uit Water: woensdag 8 juni
Op uitnodiging van de biënnale organiseert de NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) een kennisfestival met als het motto: ‘Munt uit Water’. Het doel van dit evenement is een gezamenlijke ontwikkelingsagenda voor water en verstedelijking op te stellen tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en vormgevers. Dit gebeurt aan de hand van een breed programma met tal van lezingen, debatten, workshops en een politiek café.

Landschap: een troefkaart van Europa? donderdag 9 juni
Atelier Rijksbouwmeester organiseert een discussiedag rondom de ondertekening van de Europese Landschapsconventie, een verdrag van de Raad van Europa. In dit verdrag spreken de lidstaten van de Raad van Europa zich gezamenlijk uit over de inhoud van deugdelijk nationaal landschapsbeleid. Het doel van de discussiemiddag is om de ruimtelijke vakwereld en geïnteresseerden kennis te laten maken met de Europese Landschapsconventie. Aan de hand van een reeks presentaties, voordrachten en workshops wordt dieper ingegaan op de inhoud en de mogelijkheden van de landschapsconventie.

De Polder en de Ark: vrijdag 10 juni
De ‘future centers’ van Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV organiseren een conferentie om een zinvolle bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over complexe onderwerpen als ‘leven met water’. Het polderlandschap krijgt het zwaar te verduren en stelt ons oude vragen met nieuwe urgentie. Naar aanleiding van een aantal voordrachten van onder andere Dirk Sijmons, Rijksadviseur voor het landschap, wordt tijdens er tijdens deze bijeenkomst vrijuit nagedacht. Sijmons zal de resultaten die het debat zal opleveren, bewerken tot concrete ontwerpopgaven voor bestuurders op regionaal niveau: provincie, gemeente en waterschap.

N.B. Door het dynamische karakter van het conferentieprogramma kan de inhoud van de afzonderlijke conferenties ten tijde van de biënnale enigszins afwijken.
more Persberichten
more Nieuwsarchief