Persbericht
09-06-05 'Waterproblematiek moet hoger op de politieke agenda' conclusie NEPROM Biënnale Festival

NEPROM en 2e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam: De Zondvloed

Voorburg, 9 juni 2005


“Het gevoel van urgentie ontbreekt te veel bij de waterproblematiek”, volgens Jan Geluk, Tweede Kamerlid voor de VVD tijdens het NEPROM Biënnale festival  ‘Munt uit Water’ dat 8 juni in Rotterdam plaatsvond. De komende jaren worden grote problemen verwacht door de stijgende zeespiegel, verzilting van de landbouwgronden, de buiten hun oevers tredende rivieren en het gebrek aan bergingsruimte voor regenwater. Het rijk zal tientallen miljarden moeten investeren om die problemen aan te pakken. Volgens deelnemers aan festival kunnen marktpartijen daar een grote bijdrage aan leveren.

De NEPROM, de vereniging van de projectontwikkelaars, organiseerde in het kader van de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam het festival Munt uit Water om een gezamenlijke wateragenda met overheden, maatschappelijke organisaties, ontwerpers en marktpartijen op te stellen. Voor een gehoor van ruim 600 deelnemers opende Adriaan Geuze, curator van de Biënnale, de dag met een vurig pleidooi voor een nieuwe, ontwikkelingsgerichte visie op de wateropgave en een daadkrachtig optreden van overheden en marktpartijen gezamenlijk.

Breed gedragen was de conclusie dat de burger en de politiek zich nog onvoldoende bewust zijn van de omvang van de problematiek en van de noodzaak om de waterproblematiek op korte termijn aan te pakken. “Er lijkt een ramp nodig te zijn voordat de burger onderkent dat water een groot probleem is in Nederland” volgens Dietmar Werner, voorzitter van de NEPROM. Werner introduceerde in Rotterdam een Nationaal Gebiedsontwikkelingsfonds als middel voor het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de wateropgave. Voor een dergelijk fonds dienen analoog aan de scheeps- en film-cv’s gunstige fiscale voorwaarden te gelden. Werner deed een beroep op het Ministerie van Financiën om zo’n fonds mogelijk te maken. “Met zo’n fonds slaan we twee vliegen in één klap. We betrekken burgers én we genereren vermogen om de waterproblematiek aan te pakken”.

Intensief werd tijdens het festival gesproken over de bescherming van de Zuid-Hollandse kust. Daar zou de dreiging van de zeespiegelstijging en de verzilting van de landbouwgronden gekeerd kunnen worden door het creëren van een nieuwe kuststrook. Daarmee zou tevens een groot, nieuw natuurgebied kunnen worden gecreëerd met een hoge ecologische waarde. De kosten van een dergelijke kustlocatie zouden voor een belangrijk deel gedragen kunnen worden door de creatie van nieuwe, hoogwaardige woonmilieus. Die zetten de zuidvleugel van de Randstad ook internationaal als aantrekkelijk vestigingsmilieu weer op de kaart.

Tijdens het Festival kwamen ook de waterproblemen waarmee de steden worden geconfronteerd uitgebreid aan bod. Het creëren van nieuwe grachten, singels en kanalen in een stedelijke omgeving en het herontwikkelen van oude havengebieden bieden grote kansen voor de aantrekkelijkheid van steden. Wethouders Bolsius en Pastors presenteerden de visie Rotterdam Waterstad 2035, waar de aanpak van de stedelijke waterproblematiek benut wordt voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van Rotterdam voor de middenklasse. Rotterdam ontving uit handen van Ineke Bakker, Directeur Generaal Ruimte van het ministerie van VROM, aan het eind van de dag de Architectuurbiënnale Vastgoed Award uit voor haar vooruitstrevende en vernieuwende ideeën.


Noot voor de redactie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met
drs. ing. Jan Fokkema (directeur van de NEPROM), T: 070 386 62 64

of Noortje van de Sande (persvoorlichter Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) T: 010 2060033 
more Persberichten